อีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธทั่วโลกกันแล้ว นั่นก็คือวันออกพรรษานั่นเอง ซึ่งตามตารางปฎิทินจันทรคติแล้วนั้น ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นการสิ้นสุดการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่ตามพระธรรมวินัยกำหนดไว้ และหากนับย้อนกลับไปในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ดับขันธ์ปรินิพพาน ในหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันคือวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากขึ้นไปโปรดโยมแม่ในช่วงเข้าพรรษา และได้เกิดเหตุการณ์ปาฎิหารที่ไม่คาดคิดขึ้น เหตุการณ์นั้นเรียกว่าวันเปิดโลกในพระพุทธศาสนา และเป็นต้นแบบของการตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ชาวพุทธจะได้ร่วมกันใส่บาตรพระ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันนั้น ซึ่งถ้าหากเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอย พระภิกษุก็จะเดินลงมารับบิณฑบาต เหมือนเป็นการจำลองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจริงๆ

ตักบาตร

วันเปิดโลกคืออะไร วันเปิดโลกก็คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพุทธปาฎิหาร ด้วยการเปิดโอกาสให้ทั้ง 3 โลกสามารถมองเห็นกันได้ ซึ่ง 3 โลกนั้นประกอบไปด้วย สวรรคโลก มนุษยโลก และยมโลก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า สวรรค์และนรกนั้นมีอยู่จริง ให้มนุษย์ตั้งใจทำความดี ปฎิบัติธรรมละเว้นจากการทำชั่ว โดยขณะนั้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอีก 1 เหตุการณ์นั้นก็คือการเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาคเนื่องจากเหล่านาคนั้นได้เห็นถึงอานุภาพของพระพุทธองค์และเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ถวายดวงไฟเพื่อเป็นพุทธบูชานั่นเอง

สุขคติภูมิ

ในวันเปิดโลกนั้น หากมองในมุมมองของสวรรค์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงให้เห็นถึงชั้นพรหมโลก เทวดาก็จะเห็นซึ่งกันและกัน ว่าสวรรค์นั้นมีทั้งหมด 6 ชั้น พร้อมทั้งเหล่าเทพบุตร เทพธิดา คนธรรพ์ต่างๆก็ปรากฎตัวให้มนุษย์โลกได้เห็น โดยสวรรค์แบ่งได้เป็นดังนี้

 

  1. ชั้นจาตุมหาราชิกา ถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นแรก ที่ใกล้กับโลกมนุษย์มากที่สุด โดยมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง รอบๆเขาพระสุเมรุแบ่งออกเป็น 4 อาณาจักร โดยมีท้าวโลกบาลทั้ง 4 คอยควบคุมดูแลอยู่ ซึ่งตามตำราแล้วอายุของเทวดาชั้นนี้จะมีอายุขัยเท่ากับ 9 ล้านปีของโลกมนุษย์

 

  1. ชั้นดาวดึงส์ ชั้นนี้คือชั้นที่พระพุทธองค์ได้ทรงขึ้นไปโปรดพระมารดา สวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระอินทร์ หรือท้าวสักกะเทวราช ผู้เป็นใหญ่และปกครองสวรรค์ชั้นนี้ พร้อมทั้งมีบริวารอีก 32 องค์ร่วมดูแลอยู่ด้วย ซึ่งขณะเป็นมนุษย์นั้นพระอินทร์พร้อมกับบริวารเคยเป็นมฆมานพและสหายอีก 32 คนที่ร่วมกันสร้างถนนสาธารณะ จนผลบุญส่งผลให้มาเกิดในชั้นนี้ ส่วนอายุขัยของเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นจะเท่ากับ 36,000,000 ปีมนุษย์

 

  1. ชั้นยามา เป็นสวรรค์ที่อยู่สูงกว่าวงโคจรของพระอาทิตย์ และพระจันทร์ ทำให้ไม่มีแสงส่องไปถึง แต่เทวดาจะมองเห็นกันด้วยรัศมีกายของกันและกัน ยิ่งมีบุญมาก รัศมีกายจะยิ่งสว่าง โดยมีท้าวสุมายะ เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามา อายุขัยของเทวดาชั้นยามาจะเท่ากับ 144,000,000 ปีมนุษย์

 

  1. ชั้นดุสิต เป็นสวรรค์ที่เป็นชั้นประทับของพระโพธิสัตว์เมื่อละจากโลกไปแล้วจะไปพักจากการสร้างบุญสร้างบารมีอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งพระพุทธเจ้าก่อนจะถึงชาติสุดท้ายที่จะลงมาเกิดและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เอง โดยมีท้าวสันตดุสิต เป็นผู้ดูแล อายุขับของเทวดาชั้นดุสิตเท่ากับ 576,000,000 ปีมนุษย์

 

  1. ชั้นนิมานรดี เป็นชั้นที่เทวดาสามารถเนรมิตทุกอย่างที่ต้องการได้ ตามตำราแล้วพญามารหรือมารที่คอยชัดขวางพระพุทธเจ้าไม่ให้ตรัสรู้นั้น ก็มาจากสวรรค์ชั้นนี้ มีท้าวสุนิมมิตเป็นผู้ดูแล อายุขัยของเทวดาชั้นนี้อยู่ที่ 2,304,000,000 ปีมนุษย์

 

  1. ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ชั้นนี้เป็นชั้นที่สูงสุดของสวรรค์ทั้งหมด ก่อนจะถึงชั้นพรหม ซึ่งหากเลยจากชั้นพรหมนั้นก็คือนิพพาน ดินแดนที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว เป็นแดนที่ประเสริฐที่สุด มีท้าวสวัตตี เป็นผู้ดูแล โดยเทวดาชั้นนี้จะมีอายุขัย 9,216,000 ปีมนุษย์
นรกภูมิ

ในส่วนของขุมนรกนั้น เป็นส่วนที่มีไว้ลงโทษมนุษย์ที่ก่อกรรมทำชั่วไว้ขณะยังตอนที่เป็นมนุษย์ นรกนั้นปกครองโดยพญายมราช ผู้ซึ่งคอยพิพากษามนุษย์ผู้ที่ทำบาป ซึ่งท่านไม่ได้มีเขาอย่างที่เคยเห็นกันละคร หรือในหนัง ท่านก็เหมือนมนุษย์ทั่วไป เป็นเทวดาองค์หนึ่ง โดยนรกนั้นจะมีขุมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่ายิ่งลึกยิ่งใหญ่  ซึ่งแบ่งออกตามอำนาจของกรรมดังนี้

 

  1. มหานรก มีทั้งหมด 8 ขุม
  2. อุสสทนรก มีทั้งหมด 128 ขุม
  3. ยมโลก มีทั้งหมด 320 ขุม
  4. โลกันตนรก มีทั้งหมด 1 ขุม ซึ่งขุมนี้เป็นขุมที่กรรมแรงที่สุด ผู้ที่ทำกรรมหนัก เช่นพระเทวทัตที่ถูกธรณีสูบนั้น ก็ได้ตกนรกลงไปในชั้นนี้เช่นกัน

 

ในส่วนของมหานรกนั้นหรือนรกขุมใหญ่ มีทั้งหมด 8 ขุม โดยที่แต่ละขุมจะมีบริวารหรือ อุสสทนรก ด้านละ 4 ขุม รวม 16 ขุม  ซึ่งจะมียมโลกอยู่รอบๆ ด้านละ 10 ขุม สำหรับโลกันตนรกนั้น เป็นนรกชั้นพิเศษที่แยกออกไป

โดยการรายละเอียดการทรมาณสัตว์นรกนั้น มีเยอะและเรื่องยาวมากๆ ทางแอดมินจะขอเล่าเป็นบทถัดไปเพื่อเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทุกคนเกรงกลัวและไม่กล้าทำบาป ซึ่งอายุของสัตว์นรกนั้นจะยาวนานมากๆ ยกตัวอย่างนรกขุมที่ 1 หรือ สัญชีพนรก ที่แปลว่านรกที่ไม่มีวันตาย เพราะจะมีไฟร้อนแรงเกิดขึ้น สัตว์นรกจะถูกนายนริบาล หรือผู้ที่ทำหญ้าที่ลงโทษสัตว์นรก ใช้หอก ดาบ ค้อน สับฟันแทง ซึ่งแม้แต่เนื้อชิ้นเล็กๆที่หลุดออกมาจากตัวสัตว์นรกก็ยังทำให้เหล่าสัตว์นรกมีความรู้สึกที่เจ็บปวดแสนสาหัส โดยยนรกขุมนี้เป็นที่สำหรับคนที่ปล้น ลักขโมยของผู้อื่น หรือใช้อำนาจในทางที่ผิด ข่มแหงผู้อื่น ซึ่งอายุขัยของสัตว์นรกใรชั้นนี้ จะอยู่ที่ 500 ปี และภายใน 1 วันของนรกชั้นนี้คือ 9 ล้านปีมนุษย์นั้นเอง ลองคำนวณเข้าไปว่าจะทรมาณนานขนาดไหน

พระพุทธเจ้าเปิดโลก

ซึ่งในวันที่พระพุทธองค์ทรงเปิดโลกนั้น เหล่านรกทั้งหลายได้งดการลงโทษสัตว์นรก รวมถึงวันพระขึ้น 15 ค่ำ นรกขุมเล็กหรือยมโลกก็จะหยุดลงโทษสัตว์นรกเช่นกัน เพื่อให้สัตว์นรกได้รับบุญที่ญาติได้ทำไว้ให้ แม้จะเป็นเวลาเพียงน้อยนิด แต่ก็มีค่ามากๆสำหรับสัตว์นรกทั้งหลาย ทั้งหมดนี้เป็นตำนานวันเปิดโลกของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้มีความอัศจรรย์มากๆ ถึงแม้เรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นมานาน และหน้าเหลือเชื่อ อย่างน้อยให้ลองคิดว่า อาจจะเป็นกุศโลบายจากคนโบราณ เพื่อให้เรารู้จักนรกและสวรรค์ เพื่อให้ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่วก็เป็นได้.